2018

Vanaf januari 2018 kan een geslachtswijziging aangevraagd worden indien men “de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit”. Men hoeft geen operaties meer te ondergaan vooraleer men juridisch van geslacht kan veranderen, dit wil dus zeggen dat sterilisatie geen voorwaarde meer is. Het staat je natuurlijk vrij om naar wens wel medische stappen te eten, ze zijn enkel net meer verplicht voor de juridische aanpassingen van je geslacht in de geboorteakte.

Het is slechts eenmaal mogelijk om jouw geregistreerd geboortegeslacht met deze procedure te veranderen. Je kan enkel terugkeren naar het juridische geboortegeslacht op voorwaarde dat je een terugkeerprocedure voor de familierechtbank doorloopt.

Wie kan een aangifte doen?

 • de meerderjarige Belg;
 • de ontvoogde minderjarige Belg;
 • de niet-ontvoogde minderjarige Belg indien deze wordt bijgestaan door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger;
 • de meerderjarige vreemdeling, ingeschreven in de bevolkingsregisters of ingeschreven in het vreemdelingenregister

De Belg die is ingeschreven in de bevolkingsregisters doet aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar je bent gedomicilieerd en dus niet op de plaats van de akte van geboorte. Als je niet ben ingeschreven in het Belgische bevolkingsregister, doe je aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je geboorteplaats. Als je niet in het Belgisch bevolkingsregister bent ingeschreven en je bent niet in België geboren, maar je hebt wel de Belgische nationaliteit, doe je aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Brussel.

Hoe?

Er zijn twee stappen om een geslachtswijziging door te voeren:

 1. je geeft een eerste verklaring af aan de ambtenaar van de burgerlijke stand en dan doorloop je een wachttermijn van drie maanden. Tijdens die wachttermijn krijgt de ambtenaar het advies van de procureur des Konings;
 2. na die wachttermijn van drie maanden meld je jou opnieuw aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en geef je een tweede verklaring. Hiervoor heb je drie maanden de tijd.

Stap 1

Bij de eerste aangifte dien je een schriftelijke en ondertekende verklaring mee te hebben om af te geven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. In deze verklaring staat dat

 • je al een hele tijd overtuigd bent dat het geslacht op de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit.
 • je de administratieve en juridische gevolgen van een aanpassing van de geboorteakte wenst.

De ambtenaar van de burgerlijke stand die de aangifte heeft ontvangen, geeft dit door aan de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg. De procureur heeft drie maanden de tijd om een negatief advies uit te brengen. Bij een negatief advies brengt de e ambtenaar jou daar direct van op de hoogte. Indien er geen advies volgt, wordt het advies positief geacht en ga je tussen de drie en zes maanden terug naar de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Stap 2

Ten vroegste drie maanden en ten laatste zes maanden na de aangifte dien je terug te gaan naar de burgerlijke stand waar de aangifte werd gedaan. Hierbij dien je opnieuw een schriftelijke en ondertekende verklaring mee te hebben waarin staat dat:

 • je nog steeds overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit;
 • je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen van deze aanpassing van de geboorteakte;
 • je bewust bent van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geboorteakte.

Minderjarig?

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan een jongere een verzoek indienen tot aanpassing van het geslacht. De stappen lopen gelijk als hierboven beschreven. De jongere dient nog bij te voegen:

 • een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat de jongere over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om de voortdurende overtuiging te hebben dat het geboortegeslacht niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit. Dit wil zeggen dat de kinder- en jeugdpsychiater bekijkt of je in staat bent om deze beslissing bewust en alleen te nemen, zonder druk van buitenaf. De kinder- of jeugdpsychiater mag dus niet onderzoeken of er een verschil is tussen jouw geboortegeslacht en jouw innerlijk beleefde genderidentiteit.

De niet-ontvoogde minderjarige dient bijgestaan te worden door de ouders of door de wettelijke vertegenwoordiger Indien deze personen weigeren om de jongere bij te staan, kan de minderjarige de familierechtbank vragen hen te machtigen om dit verzoek in te dienen met bijstand van een voogd ad hoc. In dit geval krijgt de jongere een advocaat toegewezen door de rechter.

Kostprijs?

Voor de geslachtswijziging hoef je niet te betalen. Je zal dan na de wijziging wel de nieuwe identiteitskaart en andere mogelijke nieuwe documenten moeten betalen.

Eind december zullen al onze webpagina’s aangepast worden naar de nieuwe wet en zal er ook een pagina zijn waarop staat welke documenten gewijzigd moeten worden.