Hoe?

!Onderstaande procedure is nog steeds geldig!
De nieuwe transwet is pas van toepassing vanaf januari 2018. Meer informatie over de nieuwe procedure kan je hier vinden.

Hoe je je aanvraag voor een voornaamswijziging moet doen, kan je hier stap voor stap nalezen:

Stap 1: je aanvraag opstellen en insturen

Het verzoek voor een voornaamswijziging moet je aanvragen per brief. Je kan deze voorbeeldbrieven gebruiken:

Wat heb je allemaal nodig?

De volgende verklaringen zijn minimum vereist:

 1. een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel)*. Als u in het buitenland geboren bent, een evenwaardige akte, eventueel gelegaliseerd. Als u vluchteling bent en u geen geboorteakte kunt voorleggen, volstaat een attest van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Als u geen enkele aanvaardbare akte van de burgerlijke stand kunt voorleggen, wordt uw identiteit vastgesteld bij vonnis.
 2. een recent bewijs van verblijfplaats;
 3. een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst;
 4. een bewijs van goed gedrag en zeden, of een uittreksel uit het strafregister;
 5. een schriftelijke verbintenis de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd (€ 49);
 6. een verklaring van de psychiater en de endocrinoloog, waaruit blijkt:
  “1° dat de aanvra(a)ger(ster) de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte;
  2° dat de aanvra(a)ger(ster) een hormonale substitutietherapie ondergaat of heeft ondergaan, teneinde de lichamelijke geslachtskenmerken van het geslacht waartoe de betrokkene overtuigd is te behoren te induceren;
  3° dat de voornaamsverandering een essentieel gegeven is bij de rolomkering.”

De attesten 1 t.e.m. 4 zijn te bekomen op de dienst burgerlijke stand van je woonplaats. Attest 5 kan je vermelden in je begeleidende brief.

* In het geval van een geboorteakte in een ander land, dient het letterlijk afschrift daar te worden aangevraagd. Indien dit in een andere taal is opgesteld dan het Nederlands, dien je te zorgen voor een beëdigde vertaling.

Het verzoek moet tevens de volledige coördinaten van de verzoeker bevatten (adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres). Opgelet: Elke adreswijziging tijdens de procedure moet worden gemeld aan de dienst  Naamsveranderingen. Tevens moet een nieuw bewijs van verblijfplaats worden toegestuurd of ingediend.

Waar dien je dit in?
De aanvraag en attesten moeten opgestuurd worden naar:

FOD Justitie – dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Na het insturen van deze aanvraag, kijkt de dienst Naamsveranderingen het dossier na en neemt contact met je op indien er stukken ontbreken. Indien het dossier volledig is, stuurt de dienst zijn advies en het dossier naar de minister van Justitie ter ondertekening.

Inlichtingen: FOD Justitie – dienst Naamsveranderingen:
Tel.: 02 542 66 75 (ma-do van 14-17u en vrijdag van 9-12u)
Fax: 02 542 70 23
Mail: naamsverandering@just.fgov.be

Stap 2: de minister heeft je aanvraag goedgekeurd

Zodra dat de minister je aanvraag heeft ondertekend, word je daarvan per brief op de hoogte gesteld. Het Ministerieel Besluit waarin de voornaamswijziging wordt toegestaan wordt je dus opgestuurd. De dienst Naamsveranderingen stuurt het het ministerieel besluit ook aan de FOD Financiën. Het registratiekantoor van je woonplaats zal je vervolgens een uitnodiging tot betaling van 49 euro opsturen. Je moet deze “vergunning tegen betaling” laten registreren op dit registratiekantoor.

Voor 2015 was de gemiddelde duur (vanaf het opsturen van het ministerieel besluit aan de FOD Financiën tot de uitnodiging van het voor de persoon bevoegde registratiekantoor aan de persoon) ongeveer 5 weken. Sinds begin 2015 is de FOD Financiën, dienst Registratie, grondig gewijzigd. Hierdoor kan het langer duren voor je een schrijven ontvangt van het ‘registratiekantoor’.

stap 3: het inschrijven in de bevolkingsregisters

Na registratie en betaling moet je binnen de 60 dagen de vergunning naar de bevoegde gemeente verzenden of haar bezorgen zodat zij kan worden overgeschreven. De begeleidende brief bij het Ministrieel besluit geeft een oplijsting van de volgorde van de bevoegde gemeentes in jouw geval. Ben je in België geboren, dan is dit in eerste instantie de gemeente van je geboorteplaats.

De voornaamsverandering wordt van kracht na die overschrijving. De gemeente of diplomatieke post waarvan je afhangt, zal je identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort….) vervolgens aanpassen.

Aan de hand van een nieuwe pasfoto wordt een nieuwe elektronische identiteitskaart aangevraagd. De aflevertermijn voor een nieuwe pas bedraagt ongeveer 2 weken. Meer info over het bekomen van een nieuwe ID-kaart is hier te vinden.