vòòr 1 augustus 2018

Hieronder wordt de procedure beschreven zoals deze vòòr 1 augustus 2018 verliep.

STAP 1: JE AANVRAAG OPSTELLEN EN INSTUREN

Het verzoek voor een voornaamswijziging moest je aanvragen per brief (per gewone of aangetekende brief). Als de aanvraag betrekking had op een minderjarige (jonger dan 18 jaar), moest de aanvraag ondertekend zijn door de aanvrager zelf en zijn of haar beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Je kon de voorbeeldbrief gebruiken die je in de rechter zijbalk vindt. Je moest duidelijk vermelden welke aanpassing(en) van de voorna(a)m(en) je wenst en wat er dient te gebeuren met de andere voornamen (behouden of niet, in welke volgorde?).

De volgende documenten waren vereist bij de aanvraag:
-een letterlijk afschrift van de geboorteakte (en geen uittreksel)
-een recent bewijs van woonst
-een bewijs van de Belgische nationaliteit (of een bewijs van het CGVS dat bevestigt dat de persoon erkend vluchteling of apatride is)
een uittreksel uit het strafregister (model 1)
-een verklaring op eer (DOCX, 15.79 KB) van de persoon zelf die attesteert dat de persoon de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn of haar akte van geboorte niet overeenkomt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit. De gekozen voorna(a)m(en) moet(en) in overeenstemming zijn met deze overtuiging. (Het kan ook gaan om een neutrale voornaam.)

Attest 1 kan bekomen worden op de dienst burgelijke stand van je geboorteplaats. Je kan dit ook via mail opvragen, indien je veraf van je geboorteplaats woont. De attesten 2 tot en met 4 zijn te bekomen op de dienst burgerlijke stand van je woonplaats.

Opmerking: een verklaring van de psychiater en van de endocrinoloog zijn dus niet langer nodig!

Het verzoek moet tevens de volledige coördinaten van de verzoeker bevatten (adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres). Opgelet: Elke adreswijziging tijdens de procedure moet worden gemeld aan de dienst Naamsveranderingen. Tevens moet een nieuw bewijs van verblijfplaats worden toegestuurd of ingediend.

Waar dien je dit in?

De aanvraag en attesten moesten opgestuurd worden naar:

FOD Justitie – dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Na het insturen van deze aanvraag, keek de dienst Naamsveranderingen het dossier na en nam contact met je op indien er stukken ontbraken. Indien het dossier volledig was, stuurde de dienst zijn advies en het dossier naar de minister van Justitie ter ondertekening.

Inlichtingen: FOD Justitie – dienst Naamsveranderingen:
Tel.: 02 542 66 75 (ma-do van 14-17u en vrijdag van 9-12u)
Fax: 02 542 70 23
Mail: naamsverandering@just.fgov.be

STAP 2: DE MINISTER HEEFT JE AANVRAAG GOEDGEKEURD

Zodra de minister je aanvraag had ondertekend, werd je daarvan per brief op de hoogte gesteld. Het Ministerieel Besluit waarin de voornaamswijziging wordt toegestaan werd je dus opgestuurd. De dienst Naamsveranderingen stuurde het ministerieel besluit ook aan de FOD Financiën. Het registratiekantoor van je woonplaats stuurde je vervolgens een uitnodiging tot betaling van 49 euro op. Je moest deze “vergunning tegen betaling” laten registreren op dit registratiekantoor.

Voor 2015 was de gemiddelde duur (vanaf het opsturen van het ministerieel besluit aan de FOD Financiën tot de uitnodiging van het voor de persoon bevoegde registratiekantoor aan de persoon) ongeveer 5 weken. Sinds begin 2015 is de FOD Financiën, dienst Registratie, grondig gewijzigd. Hierdoor kon het langer duren voor je een schrijven ontving van het ‘registratiekantoor’.

STAP 3: HET INSCHRIJVEN IN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Na registratie en betaling moest je binnen de 60 dagen de vergunning naar de bevoegde gemeente verzenden of haar bezorgen zodat zij kan worden overgeschreven. De begeleidende brief bij het Ministrieel besluit gaf een oplijsting van de volgorde van de bevoegde gemeentes in jouw geval. Ben je in België geboren, dan was dit in eerste instantie de gemeente van je geboorteplaats. De voornaamsverandering werd van kracht na die overschrijving.

De laatste stap was het aanvragen van je nieuwe identiteitskaart bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar je momenteel ingeschreven bent. Vergeet geen nieuwe pasfoto mee te nemen. De aflevertermijn voor een nieuwe pas bedraagt ongeveer 2 weken. Meer info over het bekomen van een nieuwe ID-kaart is hier te vinden.

Vanaf wanneer heb je dan je nieuwe juridische geslacht?

De juridische wijziging van het geslacht gaat in vanaf het moment van de inschrijving. Dit betekent dat het nieuwe geslacht geldt vanaf heden en voor de toekomst, maar niet in het verleden. Deze zogenaamde ex nunc regeling, werd gekozen om rechtsonzekerheid te voorkomen en de persoons-en familierechtelijke verhoudingen die bestaan, te behouden.

Wat het ouderschap betreft, betekent dit dus het volgende: wanneer bijv. een transgender vrouw vóór transitie de vader is van een kind, blijft zij ook na de transitie vader van dit kind, zelfs al is zij op dat moment juridisch vrouw.

Hoe lang duurt het?

De termijn waarop dit kon geregeld worden is minstens 6 maanden.

Kostprijs?

De kosten die verbonden waren aan deze administratieve procedure, zijn ten laste van de aanvra(a)g(st)er, en komen op een bedrag van 49 euro.

Reken ook nog de kostprijs van een nieuwe elektronische identiteitskaart (en nieuwe foto’s). Deze prijs van de identiteitskaart verschilt per gemeente. Het totaalbedrag omvat:

  • 12 euro voor de vervaardiging van de kaart. Dit bedrag is hetzelfde voor alle gemeenten.
  • de eventuele gemeentetaks die bepaald wordt door de lokale gemeenteraad.