Equality data in België

18/06/2021

Vandaag organiseert de Cel Gelijke Kansen van de FOD Justitie en Unia de slotconferentie van het project Improving equality data collection in Belgium (IEDCB). Met dit project willen ze de verzameling en het gebruik van equality data in België versterken. Dit zijn alle kwantitatieve en kwalitatieve gegevens waarmee gelijkheid of ongelijkheid kunnen beschreven en geanalyseerd worden.

Wat je niet vraagt, weet je niet

Het Transgender Infopunt was betrokken in de klankbordgroep o.w.v onze expertise op SOGIESC data (data met betrekking tot seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken). Onlangs brachten we zelf een adviesnota uit over het meten van genderidentiteit in kwantitatief onderzoek: Deze moet de Vlaamse Overheid informeren over methodologische vragen en uitdagingen zowel m.b.t. specifiek onderzoek (specifiek trans onderzoek) als algemeen bevolkingsonderzoek. Daarnaast is ze zeker ook interessant voor elke onderzoeker, student, statisticus,.. die op een correcte wijze naar genderidentiteit wil vragen in een survey etc.

Om ongelijkheden of problemen te kunnen duiden die LGBTI+ personen specifiek treffen, moet je immers eerst vragen stellen naar iemands seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken. En dit wordt heel vaak niet gedaan. Of zoals Unia het stelt: “In het kader van de bestrijding van discriminatie en ongelijkheid is het noodzakelijk equality data te verzamelen om zo een preciezer beeld van de werkelijkheid te hebben. Correcte en volledige data is de basis om problemen te kunnen identificeren en op te lossen. En dat aan de hand van een beleid dat gebaseerd is op feiten, niet op intuïtie.”(website Unia)

Studiedag

Tijdens de studiedag presenteert het onderzoeksteam de belangrijkste resultaten van het project:

Het TIP neemt deel aan het panelgesprek met het middenveld dat o.a. focust op criteria als: zogenaamde ‘raciale’ criteria, geloof en levensbeschouwing, seksuele/romantische oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken. De hamvraag hierbij is hoe onderzoek participatief kan opgevat worden en welke goede praktijkvoorbeelden we hierover met elkaar kunnen delen. Nieuwe ideeën en kennis zullen we zeker in de toekomst ook meenemen in toekomstig TIP-onderzoek.