Projecten

Lopende projecten:

 • Het TIP is partner in een Europees project “TRANSFORM: Raising standards of health care service provision for LGBTIQ people” waarbij we de Maltese partners adviseren in de ontwikkeling van een website gericht op huisartsen, psychosociale professionals, verpleegkundigen, verloskundigen, hulpverleners en andere gezondheidswerkers, naar het voorbeeld van de website www.transgenderzorg.be van het TIP ontwikkeld. Tevens werken we mee aan de opleiding van 80 huisartsen en 25 hulpverleners van de spoedafdelingen in Malta en Gozo om ervoor te zorgen dat hun praktijken inclusief zijn voor LGBTIQ-patiënten en verstrekken we hen van gespecialiseerde kennis over de behandeling van transgender patiënten voor generieke aandoeningen.
 • Het TIP is als senior expert betrokken bij de “Study on Intersex people in the EU” van de Europese Commissie dat uitgevoerd wordt door ICF.
 • Het TIP ondersteunt het PhD onderzoek “Return to work” van dra. Joy Van de Cauter dat focust op werkhervattingen bij transgender personen tijdens en na hun medische en sociale transitie.
 • Het TIP coordineert het “Test & Tell” onderzoek naar de seksuele gezondheid en hiv-prevalentie bij transgender en non-binaire personen.
 • Het TIP coördineert het ‘Genoeg-Enough-Assez‘ onderzoek naar geweldervaringen van LGBTI+ personen in Vlaanderen.

Afgelopen projecten:

 • 0-meting intersekse: in samenwerking met Rutgers WPF en met financiële steun van de Vlaamse Overheid, werkte het TIP mee aan het opzetten van een 0-meting naar de bekendheid met en houding tegenover mensen met intersekse/DSD in Vlaanderen en Nederland. Meer over dit project en de resultaten kan je hier vinden.
 • Na 6 jaar werking nam het TIP haar werking kritisch onder de loep om haar toegankelijkheid waar nodig te verbeteren. Dankzij een bijkomende projectsubsidie van Gelijke Kansen Vlaanderen, heeft het TIP daarom een nieuwe medewerker Aiden Seys kunnen aanwerven voor het uitvoeren van “de TIP toegankelijkheids-check”. Het project leidde tot concrete verbeteringsacties in onze werking.
 • Het TIP was als senior expert betrokken bij de Europese studie uitgevoerd door ICF in opdracht van de Europese Commissie: “Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards full equality”. Deze studie heeft tot doel na te gaan of er een positieve correlatie bestaat tussen enerzijds inclusieve wettelijke en beleidsmaatregelen inzake genderherkenning en anderzijds het welzijn van transgender personen, rekening houdend met hun sociaal-demografische en sociaal-economische positie in de samenleving. Het eindrapport wordt verwacht in juni 2020.
 • Het TIP schreef in opdracht van de Vlaamse Overheid een startnota met betrekking tot “Het meten van genderidentiteit in algemene en doelgroep specifieke kwantitatieve studies (PDF)”. Met deze startnota beoogt het TIP de best practices omtrent het bevragen van genderidentiteit zowel binnen het Vlaamse (bevolkings)onderzoekslandschap als daar buiten te bundelen, de bestaande noden hierover te onderscheiden en concrete aanbevelingen hieromtrent te doen. Deze adviesnota dient als aanzet om in de toekomst concreet op een kwalitatieve, inclusieve en respectvolle manier data te verzamelen met betrekking tot genderidentiteit en genderdiversiteit. Met hierbij voldoende aandacht voor zij die zich buiten de conventionele mannelijke en vrouwelijke hokjes identificeren. Tenslotte is het belangrijk dat de aanbevelingen uit de startnota in de toekomst kunnen worden geïmplementeerd in zowel algemeen bevolkingsonderzoek als in doelgroep specifieke surveys, en zal zij hiertoe ook concrete handvaten aanreiken. Je kan de adviesnota hier downloaden.
 • Onderzoek naar de levenskwaliteit bij transgender jongeren (12-24jaar): in opdracht van  Gelijke Kansen Vlaanderen voert het TIP in samenwerking met het kinder- en jongerengenderteam (UZGent) een onderzoek uit naar de leefsituatie en noden van transgender jongeren en hun ouders. Hierbij worden zowel heel wat bestaande data ontsloten voor deze leeftijdsgroep en wordt er tevens via diepte-interviews met jongeren en met ouders in kaart gebracht welke noden zij ervaren.
 • Elke relatie telt: onderzoek naar intieme partnerrelaties, in samenwerking met  UGent (prof. dr. Alexis Dewaele, prof. dr. Mieke Van houtte en prof. dr. Ann Buysse). Het TIP hielp om deze vragenlijst inclusief te maken voor transpersonen. De inzichten zullen ons helpen om te kunnen detecteren tegen welke uitdagingen koppels botsen en welke factoren daar een rol in spelen.
 • Onderzoek naar de leefsituatie van transgender personen in België (2017): in opdracht van  het Instituut voor de Gelijkheid tussen vrouwen en mannen onderzocht het TIP de actuele uitdagingen, leefsituaties en discriminaties van transpersonen in België. Dit onderzoek is een follow-up onderzoek ten aanzien van  het onderzoek van 10 jaar geleden (PDF), en wil nagaan in welke mate er 10 jaar later andere ervaringen worden opgetekend. Het onderzoek werd gepresenteerd op een studiedag op 4 december 2018.
 • Behoefteanalyse naar de noden en wensen van transpersonen ten aanzien van stad Gent (2017) in opdracht van de stad Gent. Dit onderzoek informeerde de stad Gent op welke verschillende beleidsdomeinen zij ondersteunende acties voor transpersonen in hun beleid kan integreren. Naar aanleiding van het onderzoek bracht stad Gent de brochure ‘Hij/Zij voorbij’ uit.
 • Seksuele gezondheid onder transgendersekswerkers (2017) in samenwerking met vzw Ghapro (nu Violett Antwerpen) en vzw Boysproject onderzocht het TIP welke gezondheidsrisico’s transgender sekswerkers in het Antwerpse Schipperskwartier lopen, en welke noden zij hebben.
 • Onderzoek naar risicofactoren en beschermende factoren voor zelfmoordgedachten en -pogingen bij Vlaamse holebi’s en transgender personen (2016), in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum suïcidepreventie, prof. dr. Gwendolyn Portzky en Eva Dumon, en studenten Jana Missiaen en  Heiderike Seynaeve (zij wonnen de scriptieprijs  DiverGent 2016 van de Stad Gent voor hun scriptie). Dit onderzoek leidde onder andere tot de beslissing van de Vlaamse Overheid tot het opzetten van een suïcidepreventieproject specifiek gericht op holebi’s en transgender personen.
 • Onderzoek naar het welzijn van kinderen wanneer een ouder in transitie gaat, en het effect op de relatie, in samenwerking met prof Dimitri Mortelmans en dr. Myrte Dierkx (UAntwerpen). Dit onderzoek voedde voor een groot deel het project partnerzorg.

Tools die we ontwikkelden in samenwerking met verschillende overheden en die voortvloeien uit onderzoeksbevindingen: