cross dressing

Het woord crossdressing wordt zowel voor travestie als voor drag queening/kinging gebruikt. Waar drag queens en -kings uitdrukking geven aan een performance (al dan niet om het sociale geconstrueerde van gender aan te tonen, of gewoon: voor de fun), is travestie een uitdrukking van de innerlijk beleefde sub-identiteit.

Onder travestie verstaat men meestal een man die zich occasioneel als vrouw kleedt, voordoet en gedraagt. Vrouwen die zich mannelijk kleden of gedragen worden meestal niet als travestie aanzien. Veel hangt dus blijkbaar af van de culturele connotatie. Mannelijke travestieten worden dan ook maatschappelijk gezien veel minder getolereerd. Dit is meteen ook de reden waarom travestie vaak enkel thuis, in besloten kring of in het geheim gebeurt.

Waarom doet iemand aan travestie?

Travestie komt meestal voort uit een onweerstaanbare drang die men moeilijk onder woorden kan brengen. Die drang kan in hevigheid variëren in de tijd. Vaak probeert men deze drang te verdringen, vanuit het idee dat eraan toegeven niet getolereerd zal worden, dat dit niet kan binnen een relatie, etc.. Het verlangen naar crossdressing blijft echter meestal latent aanwezig, tot op het moment waarop men zich weer geconfronteerd ziet met dit deel van zichzelf.

De redenen om aan travestie te doen kunnen uiteenlopend zijn, maar hangen vaak ook samen met de (sub)genderidentiteit, het gevoel man en/of vrouw te zijn. Zo kan crossdressing de functie hebben van uiting geven aan het stuk vrouwelijke/mannelijke identiteit dat men in zich heeft, maar ook een gevoel van tot rust komen verschaffen, zich meer op zijn gemak voelen in vrouwen- of mannenkledij.

Personen die aan travestie doen voelen zich vaak overwegend goed bij het gender/geslacht dat hen werd toegewezen bij de geboorte. Ze hebben bijvoorbeeld niet de wens om permanent een vrouw/man te zijn (genderidentiteit), maar experimenteren wel occasioneel en in bepaalde contexten met vrouwelijke/mannelijke kledij, gedrag, haartooi, etc. (genderexpressie). Soms blijkt later dat crossdressing een strategie was om de beleefde genderidentiteit de baas te kunnen en blijkt een persoon die aan travestie deed alsnog een sociale en/of medische transitie door te willen maken.

Hoe vaak komt travestie voor?

Over personen die aan travestie doen zijn enkel cijfers uit een Nederlands onderzoek van Vennix (1997) bekend. Hierin werd het aantal mannelijke travesties vanaf de leeftijd van twintig jaar geschat op 1 tot 5% van de bevolking. De meeste van hen zijn heteroseksueel gericht, velen hebben een relatie en/of kinderen. Vaak begint het dragen van meisjeskledij reeds van jongs af aan, in andere gevallen pas op latere leeftijd. Er is geen onderzoek naar travestie bij vrouwen. Deze gegevens zullen waarschijnlijk vergelijkbaar zijn voor België, omdat Nederland en België op verschillende vlakken vergelijkbaar zijn: economisch, sociaal, cultureel en demografisch.

De leefsituatie van travesties

Travestie moet je eerst voor je zelf kunnen aanvaarden. Het is immers geen ziekte, je staat er ook niet alleen mee. Het is een gegeven waar men dient mee te leren omgaan, waar men een visie moet rond krijgen. Sommigen slagen daar zonder veel problemen in en brengen hun travestie reeds vroeg in een relatie of bij vrienden ter sprake. Vaak hebben (meestal vrouwelijke) partners er om deze reden ook minder problemen mee. Anderen slagen er veel moeilijker in om dit vrouwelijke/mannelijke deel van hun zijn te aanvaarden en te integreren in hun leven. Ze blijven meestal zitten met gevoelens van schaamte en schuld.

Wanneer travestie in een relatie pas ter sprake wordt gebracht nadat de relatie al een tijd bestaat, zijn vele scenario’s mogelijk. Of men probeert de omkleding op één of andere manier te integreren in de relatie of het gezinsleven, of het kan onherroepelijk lijden tot een echtscheiding. Veel hangt af van het tijdstip en de manier waarop een partner op de hoogte wordt gebracht van de vrouwelijke/mannelijke gevoelens van de andere partner. Vast staat dat open en eerlijke communicatie met elkaar cruciaal is hierbij. Kinderen inlichten over de travestie van één van de ouders gebeurt het best pas nadat beide partners op één lijn staan aangaande de omkleding, zodat zij niet in een loyaliteitsconflict verzeild geraken. Oog hebben voor het door anderen gepest worden hierdoor is eveneens een belangrijk aandachtspunt. Lees hier meer over partners van travestie.

Wat men ook beslist rond het zich al of niet ‘outen’, vaak zijn volgende zaken wel degelijk problemen waar men mee worstelt (Vennix, 2000):

  • gebrek aan zelfaanvaarding, vaak gepaard gaande met angst voor ontdekking
  • eenzaamheid en isolement omdat men geen relaties durft aan te gaan
  • depressieve gevoelens

Hiervoor een hulpverlener met kennis ter zake aanspreken of naar een zelfhulpavond stappen kan het begin van verandering zijn. Contactgegevens vind je terug in ons zorgaanbod.

Bronnen

Vennix, P. (2000). Wanneer travestie serieus wordt. Psychopraxis2(5), 108-112.