werk

Een job vinden of behouden is volgens vele onderzoekers één van de meest problematische zaken in het leven van transgender personen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de werkloosheidscijfers bij transgender personen veel hoger liggen in vergelijking met de algemene populatie, dat pestgedrag omwille van de genderexpressie erg vaak voorkomt, en er vaak conflicten optreden wanneer toiletfaciliteiten en kleedkamers gedeeld moeten worden met een transgender persoon. Nochtans kan je bijvoorbeeld met de installatie van genderinclusieve toiletten al heel veel betekenen. Deze komen niet alleen trans personen te goede, maar elk personeelslid! Hier vind je meer info over de waarde ervan.

Het mogelijke pestgedrag of de ervaren discriminatie kan een levenslange impact hebben op het zelfvertrouwen en de arbeidsdeelname van de persoon in kwestie. Vooral het vinden van werk is voor trans personen een probleem. In Europa’s grootste studie ooit onder transgender personen uit 28 lidstaten, blijkt dat 25% van alle respondenten uit België aangeeft zich gediscrimineerd te voelen tijdens het zoeken naar werk, en 31% zich het voorbije jaar gediscrimineerd voelde op het werk (FRA, 2020). Uit het onderzoek ‘Leven als transgender persoon in België: 10 jaar later‘ komt naar voor dat de meest frequent voorkomende negatieve ervaringen op het werk ongepaste nieuwsgierigheid, niet met de gekozen naam of voornaamwoorden aangesproken worden en kritiek op het uiterlijk, gedrag of ideeën zijn (Motmans, Weyverkens & Defreyne, 2018).

Uit Vlaams onderzoek blijkt dat transgender personen gemiddeld hoger opgeleid zijn in vergelijking met de algemene populatie, maar wel eerder lijken te kiezen voor jobs in de (semi-)publieke, non-profit of NGO sector, en significant minder vaak werken in de privésector, waardoor ze wat minder goed verdienen (Motmans, Meier & T’Sjoen, 2011).

Politieke aandacht

Politiek staat het thema ‘transgender op de werkvloer’ al enige tijd op de agenda. Op 22 april 2015 nam de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) met een tweederde meerderheid een brede resolutie aan over de mensenrechten van transgender personen in Europa, waarin zij de lidstaten onder andere oproept om “effectieve bescherming te bieden tegen de discriminatie op basis van gender identiteit in de toegang tot werkgelegenheid zowel in de publieke als in de private sector” (art6.1.5).

Vlaanderen aanvaarde in 2014 de resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van transgender personen. Actiepunt 9 uit de resolutie luidt: “werkgevers of hun organisaties in het kader van de evenredige arbeidsparticipatie aan te moedigen zich tolerant op te stellen ten aanzien van transgender werknemers, hen zowel bij sollicitaties als tijdens de uitvoering van hun functie en bij eventuele ontslagen op een gelijke manier te behandelen als hun niet-transgender collega’s; tevens wordt van de werknemers of hun organisaties verwacht dat ze transgenderisme op een normale manier integreren in de algemene bedrijfscultuur; het instellen van quota is daarbij niet wenselijk”.

Aan de slag op de werkvloer!

De publicatie ‘Transgenders op het werk’ is een praktisch instrument voor werkgevers, boordevol tips, getuigenissen en andere nuttige informatie.

Zowel de Vlaamse overheid als het Transgender Infopunt ontvangen regelmatig vragen van werkgevers die te maken krijgen met een transgender personeelslid. Daaruit blijkt dat de meeste werkgevers het welbevinden van de transgender werknemers en de werksfeer erg ter harte nemen. Indien zij niet goed weten hoe ze dit het best aanpakken, kan deze publicatie hen daarbij helpen. Deze richt zich in eerste instantie tot werkgevers, maar is ook bedoeld voor onder andere ombuds- en vertrouwenspersonen, HR-managers, diversiteits- en Jobkanaalconsulenten en preventie-adviseurs.

Op zoek naar educatie, advies of coaching? Zit je als werkgever of organisatie met specifieke vragen, neem gerust contact op met ons. Werknemers bij de Vlaamse Overheid kunnen beroep doen op het raamcontract “begeleiding rond genderidentiteit en -expressie”, waarbij transgender personeelsleden en hun werkomgeving begeleiding en ondersteuning kunnen krijgen rond genderidentiteit en -expressie op de werkvloer.

Bronnen