erkenning in de nieuwe genderrol?

Als basisregel geldt dat werkgevers hun werknemers het best behandelen volgens het gender waarmee zij zich identificeren, ongeacht de juridische geslachtsregistratie. Daarvoor maakt het dus niet uit of de persoon wel of niet officieel van voornaam veranderde, een medische genderbevestigende behandeling onderging, of wel of niet juridisch de geslachtsregistratie heeft gewijzigd.

Concreet kan dit betekenen dat de nieuwe voornaam en de zelfgekozen aanspreekvormen gebruikt worden, ook al zijn er weinig feitelijke veranderingen in het uiterlijk opgetreden. Dat betekent ook dat de materiële aanpassingen die mogelijk zijn en gewenst worden door de werknemer, gedaan worden (bijvoorbeeld de personeelskaart, de naam op het postvakje of het e-mailadres, naamkaartjes, website, loonbrieven, brieven vanuit de personeelsdienst, etc.). Ook voor niet zo voor de hand liggende voorzieningen, zoals het gebruik van kleedkamers en toiletten, doucheruimtes en kledingvoorschriften. Het is in elk geval onaanvaardbaar om de persoon in kwestie zonder meer naar het toilet voor personen met een handicap te verwijzen. Het kan wel zijn dat een werknemer in de transitiefase voor de eigen privacy een aparte omkleedruimte of een apart omkleedtijdstip vraagt, en daar dus zelf voor kiest.

Wat de kledingvoorschriften betreft, is het vanzelfsprekend dat de werknemer zich kleedt zoals dat gangbaar is voor de vrouwen of mannen in het bedrijf of de organisatie.

Als een transgender persoon niet meer transgender is

Veel mensen die een sociale, medische én juridische transitie achter de rug hebben, beschouwen zichzelf niet meer als transgender, maar gewoon als man of als vrouw. De medische behandelingen die ze doorgemaakt hebben, voelen ze aan als deel van hun medische privacy. Het ‘trans’-stuk is geschiedenis en speelt verder geen rol meer in hun leven. Dan is het erg ongepast om ze tegen hun wil transgender te blijven noemen.

Privacy is voor deze groep heel belangrijk. Als de werkgever of een collega op een of andere manier geïnformeerd raakt over de transgenderachtergrond of -geschiedenis, valt die informatie onder de privacywetgeving. Lees hierover meer onder het wettelijk kader voor transinclusie.

Wat als een werknemer gewoon anders is dan M of V?

Het is belangrijk te onderstrepen dat niet alle transgender personen een transitie van man naar vrouw of omgekeerd opstarten of willen. Sommige transgender personen voelen zich het best als ze elementen van de twee genderrollen mengen. Ze zijn niet man of vrouw, maar ergens tussenin, beide of geen van de twee. Die groep mensen roept de meeste vragen op: dat iemand van geslacht kan veranderen is stilaan bekend, maar dat sommigen kiezen voor andere opties naast ‘man of vrouw’, lijkt vreemd. Sommige mensen kiezen bijvoorbeeld wel een andere voornaam, en hebben eventueel een androgyn uiterlijk, maar zoeken verder geen medische hulp. Andere transgender personen zetten wél medische stappen zoals borstverwijdering of hormonale behandeling, en voelen zich dan op hun plek aangekomen. Over personen die zich anders dan man of vrouw identificeren kan je meer lezen op de pagina ‘non-binair‘.