hoger onderwijs

Wettelijke basis

Artikel 85bis van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs.

Decretale principes

In het decreet van 29 juni 2012 betreffende de noodzakelijke bepalingen voor de organisatie van het onderwijs werd een regeling ingeschreven die houders van studiebewijzen na een naamswijziging een recht toekent op een nieuw studiebewijs met hun nieuwe naam.

De regeling is van toepassing bij wijziging van voornaam en bij wijziging van familienaam in toepassing van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en de voornamen.

De regeling voor vervanging van verloren of vernietigde studiebewijzen die voor dit decreet bestond, blijft van kracht voor de gevallen waar geen naamswijziging is gebeurd.

Toepassingsgebied

De regeling is van toepassing op alle studiebewijzen die worden uitgereikt in het hoger onderwijs. Het betreft dus alle diploma’s, diplomasupplementen en creditbewijzen.

Voorwaarden waaronder nieuw studiebewijs wordt afgeleverd

De aanvrager bezorgt bij de aanvraag:

  • de originele studiebewijzen die hij wil laten vervangen;
  • de stukken die de naamswijziging aantonen.

Modaliteiten

De aanvrager dient de aanvraag in bij de onderwijsinstelling die het studiebewijs uitreikte. Indien deze onderwijsinstelling niet meer bestaat, kan betrokkene de aanvraag indienen bij de rechtsopvolger van deze onderwijsinstelling. De aanvraag wordt bij voorkeur per aangetekende brief gedaan, maar ook niet aangetekend verzonden aanvragen worden behandeld.

De aanvraag kan ook bij het Departement Onderwijs en Vorming worden ingediend. De contactgegevens vindt u op volgende link: http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/departement/inhoud/naamswijziging/naamswijziging.htm

De onderwijsinstellingen en het departement Onderwijs en Vorming rekenen geen kosten aan voor de behandeling van de aanvraag.

De onderwijsinstelling die het nieuwe studiebewijs uitreikt, vernietigt het te vervangen studiebewijs op een wijze die de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene eerbiedigt.

Het nieuwe studiebewijs vermeldt:

  • enkel de nieuwe naam van de houder;
  • de vermeldingen betreffende de studies die op het oorspronkelijke studiebewijs stonden;
  • de datum waarop het oorspronkelijke studiebewijs werd uitgereikt.

De lay-out en het lettertype van het studiebewijs zijn deze van het moment van de nieuwe uitreiking. De nieuwe studiebewijzen worden aangetekend aan de betrokkene gestuurd.