wie?

  • de meerderjarige Belg;
  • de ontvoogde minderjarige Belg;
  • de + 16 jarige niet-ontvoogde minderjarige Belg indien deze wordt bijgestaan door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger én een attest van de psychiater heeft;
  • De meerderjarige Belg die ingekanteld is in het bewind-systeem*;
  • de meerderjarige vreemdeling, ingeschreven in de bevolkingsregisters of ingeschreven in het vreemdelingenregister

De Belg die is ingeschreven in de bevolkingsregisters doet aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand (stad- of gemeentehuis) waar je bent gedomicilieerd, en dus niet op de plaats van de akte van geboorte. Als je niet bent ingeschreven in het Belgische bevolkingsregister (je verblijft in het buitenland), doe je aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je geboorteplaats.

Er zijn geen medische criteria meer vereist noch attesten van psychologen/psychiaters (uitzondering: de niet-ontvoogde minderjarige Belg), enkel een verklaring met jouw overtuiging dat het geslacht geregistreerd bij geboorte niet overeenkomt met je innerlijk beleefde genderidentiteit volstaat.

* Tot 1 september 2014 kon aan personen die vanaf hun geboorte of vanaf zeer jonge leeftijd een ernstige verstandelijke handicap hebben, het statuut van ‘verlengd minderjarige’ toegekend worden. Hun ouders bleven dan het ouderlijk gezag over hen uitoefenen. Sinds de nieuwe wet bewindvoering die op 1 september 2014 in werking trad, beslist de vrederechter voor alle personen waarvoor een beschermingsmaatregel aangevraagd wordt over een bewindvoering ‘op maat’. Personen die reeds ingekanteld zijn in het bewind-systeem, en beschikken over een vonnis van de vrederechter zonder vermelding van handelingsonbekwaamheid t.a.v. de aanpassing van voornaam en/of geslachtsregistratie, vallen onder de procedure voor volwassenen. Indien in het vonnis staat dat dat deze persoon onbekwaam verklaard is voor voornaam en geslachtsregistratie aanpassing, dan zal deze nooit de mogelijkheid hebben om dit te kunnen uitvoeren.

We raden aan om het vonnis mee te nemen en zeker geen attest waarin staat dat hij/zij/die over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om de voortdurende overtuiging te hebben dat het geboortegeslacht en de innerlijke beleefde genderidentiteit niet overeenstemmen, want dan valt hij/zij/die onder de procedure voor minderjarigen. Indien men nog onder het oude verlengd minderjarig-systeem valt, wordt men aanschouwd als een -15 jarige en volgt men de procedure voor minderjarigen.