Hormonen

Voor de puberteit bestaat de hulp voornamelijk uit psychologische ondersteuning en het begeleiden van het kind of de jongere en diens ouders in het omgaan met de gendervariante gevoelens en de moeilijkheden die daarmee gepaard (kunnen) gaan. Er is dus geen pre-pubertaire hormonale behandeling mogelijk of nodig.

Pas vanaf het aanbreken van de puberteit kan er eventueel gestart worden met een hormonale behandeling, indien gewenst. Bij de intrede van de puberteit kunnen de reacties op lichaamsveranderingen vaak intens maar ook ‘verrassend’ zijn: in sommige gevallen zorgt de intrede van de puberteit voor een grote verandering in de genderidentificatie.

De hormonale behandeling bestaat uit twee fasen: enerzijds de opstart van de puberteitsremmers, anderzijds het starten met genderbevestigende hormonen. De kinderendocrinoloog onderzoekt in welke ontwikkelingsfase of Tannerstadium (fase van de lichamelijke ontwikkeling op basis van geslachtskenmerken) een kind/jongere zich bevindt en welke behandeling geschikt is. De kinderendocrinoloog is ook een belangrijke begeleider voor het opvolgen van de puberteitsontwikkeling, de hormonale therapie, de botdensiteit en het volgen van de groei.

Puberteitsremmers

Als het kind de wens uitdrukt om de geslachtsontwikkeling volgens het toegewezen geboortegeslacht te stoppen en de ouders daarmee instemmen, kan na een gunstige beslissing van het begeleidende genderteam gestart worden met puberteitsremmers. Deze medicatie leidt tot een soort pauze in de puberteitsontwikkeling door de mannelijke of vrouwelijke hormonen laag te houden, omdat die in normale omstandigheden precies in deze periode zullen toenemen. Belangrijk bij deze beslissing is dat het kind al voldoende lang bekend is bij de behandelaars, omdat die dergelijke ingrijpende beslissingen niet onder druk kunnen en willen nemen.

Om met puberteitsremmers te starten moet een kind in de puberteit het tweede Tannerstadium hebben bereikt, waarbij de productie van geslachtshormonen op gang komt en secundaire geslachtskenmerken zichtbaar worden (bijvoorbeeld: een zwaardere stem, haargroei rond geslachtsorganen, enzoverder). Het moment waarop dit gebeurt verschilt voor jongens en meisjes en van kind tot kind. De leeftijd en het ontwikkelingsstadium worden gevolgd en een kinderendocrinoloog kan de start van de puberteit goed inschatten. Niet de leeftijd maar vooral het ontwikkelingsstadium is dus de richtlijn.

Meisjes bereiken het tweede Tannerstadium tussen 8 en 13,5 jaar. Dat is het begin van de puberteit en gaat gepaard met borstontwikkeling, een algemene groeispurt, een versterking van de beenderen, en een ontwikkelende vrouwelijke lichaamsvetverdeling.

Voor jongens wordt gekeken naar het teelbalvolume, dat vanaf 4 ml aan elke zijde de start van de puberteit weergeeft, wat ergens tussen 9 en 14,5 jaar is. De kinderendocrinoloog zal een lichamelijk onderzoek uitvoeren en de klinische bevindingen worden bevestigd door hormonale bloedwaarden.

Wanneer besluiten tot een behandeling met puberteitsremmers?

De behandeling met puberteitsremmers is omkeerbaar en dus niet definitief, ze is eerder ondersteunend. Kinderen of jongeren kunnen altijd stoppen met puberteitsremmers: dan gaat het eigen puberteitsproces gewoon door. Om twee redenen kan het belangrijk zijn ermee te starten:

  1. Ten eerste geeft het de jongere meer tijd om via psychologische gesprekken uit te zoeken in welke richting diens genderidentiteit evolueert. De emotionele druk neemt af en de jongere ‘wint’ zo wat meer tijd.
  2. Ten tweede maakt het gebruik van puberteitsremmers de eventuele latere transitie fysiek en sociaal makkelijker. Puberteitsremmers verhinderen grotendeels dat secundaire geslachtskenmerken tot ontwikkeling kunnen komen (denk aan: borstgroei, groei van de penis/teelballen, baard in de keel, beharing,…).

Juridisch heeft elke persoon – en dus ook een jongere – zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam. Dit impliceert echter geen recht op een medische genderbevestigende ingreep. Een behandeling is met andere woorden steeds een beslissing van een interdisciplinair team dat bepaalde ethische richtlijnen moet volgen. Het team evalueert de behoefte aan puberteitsremmers dan ook voor elke individuele jongere. Het team volgt hierbij de richtlijnen van de World Professional Association for Transgender Health (WPATH) en van de Endocrine Society, een professionele organisatie voor endocrinologen.

Wat doen puberteitsremmers?

In België wordt gebruik gemaakt van een product (GnRH-analogen) dat om de 4 of 12 weken intramusculair wordt toegediend via injectie. Vanaf de start van de puberteitsremmers blijven de al zichtbare puberteitskenmerken aanwezig, of ze kunnen zelfs een beetje verminderen. Het lichaam groeit wel verder, meestal met een pre-pubertaire groeisnelheid, dus iets trager dan bij leeftijdsgenoten die in de puberteit gaan.

Hoewel het gebruik van puberteitsremmers voor minderjarigen door conservatief-kritische stemmen soms in vraag wordt gesteld, zijn onderzoekers en hulpverleners werkzaam in transgenderzorg het er over eens dat puberteitsremmers voor transgender jongeren helpend én zelfs potentieel levensreddend zijn. Angst, depressie en suïcidale gedachten komen immers vaak voor bij transgender jongeren. In een Nederlands onderzoek naar de lange termijn opvolging na puberteitsremmers bij 55 jongeren blijkt dat het lijden onder de ervaren genderidentiteit was verdwenen, het psychologisch welzijn er sterk op was vooruitgegaan en het algemene welzijn gelijk was aan dat van hun leeftijdsgenoten.

Toch is het raadzaam de verschillende aspecten in de weegschaal te leggen bij de overweging om met puberteitsremmers te starten. Verdergaan in het ontwikkelingsstadium en dus geconfronteerd worden met de lichaamseigen geslachtshormonen zorgt bij trans jongens immers ook voor de groei van de schaamlippen en bij trans meisjes voor de groei van de penis, met meer huid. Deze groei zorgt ervoor dat er later een genderbevestigende operatie kan plaatsvinden zonder dat men complexe chirurgische technieken dient te gebruiken.

Bij personen met mannelijk geboortegeslacht kan er dan via de techniek van de gesteelde huidflap (vaginoplastie) gewerkt worden. Bij personen met vrouwelijk geboortegeslacht kan er een groter ogende penis en scrotum geconstrueerd worden. Indien er geen voldoende groei is door het gebruik van puberteitsremmers zullen deze techniek niet mogelijk zijn, en zijn meer complexe chirurgische technieken nodig. De behandelaar bespreekt deze aspecten met de jongere en diens ouders bespreken.

Wat met vruchtbaarheid?

Op jonge leeftijd zijn heel weinig jongeren bezig met een thema als vruchtbaarheid, maar aandacht hiervoor is noodzakelijk.

Als een trans meisje bij het prille begin van de puberteit met puberteitsremmers start, is zij nooit in het stadium van zaadcelproductie gekomen en kent zij evenmin de lichamelijke ervaringen die daarmee gepaard gaan. Wil ze toch sperma laten invriezen om een eventuele latere partner te kunnen bevruchten, dan moet zij een zestal maanden stoppen met de puberteitsremmers om de zaadcelproductie op gang te laten komen. Dat heeft tot gevolg dat de puberteit ondertussen wel in de mannelijke richting gaat, en de winst van niet in de puberteit gaan deels verloren kan gaan. Dat kan voor trans meisjes mentaal heel zwaar zijn. Trans meisjes die geen puberteitsremmers nemen, kunnen voor de start van de hormonale behandeling zaadcellen laten invriezen. Lees meer hierover op de pagina ‘fertiliteit‘.

Als een trans jongen eicellen willen laten bewaren voor later, dan hoeft die de hormonale behandeling niet te onderbreken, maar kunnen ze bij de operatie op de leeftijd van 18 jaar vragen om een volledige eierstok te laten invriezen. De bruikbaarheid van dit eierstokweefsel (naar overlevings- en vruchtbaarheidskansen toe) kan zeker nog niet worden gegarandeerd en is in feite nog experimenteel.

Meer informatie lees je op de pagina’s ‘fertiliteit‘ en ‘kinderwens‘.

Genderbevestigende hormonen

Trans jongeren kunnen vanaf 15-16 jaar beginnen met hormoonsubstitutietherapie indien men reeds lang genoeg gekend is bij de behandelaar. Dit betekent dat trans meisjes starten met oestrogenen en trans jongens met testosteron om zo ook de gewenste uiterlijke kenmerken te krijgen. Jongeren beginnen met een lage dosis hormonen, die gewoonlijk elke 6 maand wordt verhoogd tot de dosis die ook volwassenen krijgen is bereikt. Op deze manier wordt de puberteit nagebootst. Deze behandeling heeft wel onomkeerbare gevolgen. Om die reden zal deze beslissing grondig worden besproken met de jongere en diens ouders, en dient er een toestemmingsformulier te worden ondertekend. Daarin verklaren ze geïnformeerd te zijn over alle voor- en nadelen en risico’s die verbonden zijn met deze medische beslissing. De kinderpsychiater wordt ook betrokken.

De leeftijd van 16 lijkt heel strikt en blijft een onderwerp van debat. De ene jongere is al volwassener dan de andere op 16 jaar, en dit thema heeft niet alleen een psychologisch en medisch maar ook een juridisch luik. Een vraag die bij ouders leeft is of ze hun kind nog wel zullen herkennen als er gestart wordt met een hormonale behandeling. Een hormonale behandeling maakt van een kind geen ander kind. Een aantal stereotiepe fenomenen kunnen zich voordoen: wanneer je vrouwelijke hormonen inneemt, zal je al eens sneller een traantje wegpinken bij een droevige film of als er meer testosteron in het lijf komt, kan iemand al eens sneller assertief uit de hoek komen. Veranderingen door hormonale therapie gebeuren heel geleidelijk en zullen dus niet plots merkbaar zijn.

Een genderbevestigende operatie kan juridisch ten vroegste vanaf 18 jaar. Indien de hormoonsubstitutietherapie pas later dan de leeftijd van 16 jaar aanvangt, is er een minimumtermijn van hormonale therapie van minimum één jaar voor er chirurgie plaatsvindt. Een borstverwijdering of mammectomie is mogelijk vanaf 17 jaar als men een jaar van tevoren met hormonale therapie is gestart. Over hormonale therapie en genderbevestigende chirurgie lees je meer onder ‘vermannelijking‘ of ‘vervrouwelijking‘.

Kostprijs

De kosten voor de hormonale behandeling met puberteitsremmers en genderaffirmerende hormonen, worden niet standaard terugbetaald. Reken voor puberteitsremmers op een 1.500 tot 2.000 euro per jaar.

Binnen de Conventie Transgenderzorg is er voor jongeren die onder de conventie vallen, wél terugbetaling van puberteitsremmers voorzien tot de leeftijd van 21 jaar. Het gaat dan om het product Decapeptyl, dat ongeveer 470 euro per inspuiting kost, waarvan binnen de Conventie Transgenderzorg 4 inspuitingen per jaar worden terugbetaald. Hiermee komt men normaal gezien net niet toe, dus het zou kunnen dat een vijfde inspuiting wel zelf betaald dient te worden.

Meer informatie over de kostprijs van hormonale therapie vind je op de pagina ‘kostpijs’.

Bronnen

  • de Vries, A.L.C., McGuire,J.K., Steensma,T.D., Wagenaar, E.C.F., heo A.H. Doreleijers,T.A.H., & Cohen-Kettenis, P.T. (2014). Young Adult Psychological Outcome After Puberty Suppression and Gender Reassignment. Pediatrics peds.2013-2958; published ahead of print September 8, 2014, doi:10.1542/peds.2013-2958
  • de Vries, A. L., Richards, C., Tishelman, A. C., Motmans, J., Hannema, S. E., Green, J., & Rosenthal, S. M. (2021). Bell v Tavistock and Portman NHS Foundation Trust [2020] EWHC 3274: Weighing current knowledge and uncertainties in decisions about gender-related treatment for transgender adolescents. International Journal of Transgender Health.

Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 8 februari 2022.