Malta: 12 points!

02/04/2015

In Malta werd op 1 april  een historische wet goedgekeurd in het parlement: de “Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act” (GIGESC wet). Deze wet introduceert een nieuw juridisch kader voor transgender en intersekse personen, en bij uitbreiding alle Maltese burgers. De wet erkent o.a. het recht van elke burger op de eigen genderidentiteit en de vrije ontwikkeling hiervan. De juridische procedure voor erkenning van de genderidentiteit is volledig in lijn met de Europese aanbeveling om een snelle, transparante en toegankelijke procedure te ontwerpen volledig gebaseerd op zelfbeschikking.

De procedure voorziet dat de aanvrager bij een notaris dient langs te gaan waar een eenvoudige zelfverklaring kan worden afgelegd, zonder dat enige medische attesten mogen worden gevraagd. De volledige procedure duurt slechts 30 dagen. Minderjarigen kunnen op een gelijkaardige manier een juridische erkenning van de genderidentiteit bekomen, maar dienen wel langs de jeugdrechtbank te gaan. Dit houdt in dat ouders (of de voogd) de aanvraag kunnen indienen. De rechter zal in zijn besluit de wensen van het kind zelf en tevens zijn “best interests” mee in rekening brengen. Daarnaast voorziet de wet tevens dat ouders of voogden de vermelding van het geslacht op de geboorteakte van een pasgeborene kunnen uitstellen tot het moment dat de genderidentiteit van het kind heeft vorm gekregen.

De wet regelt echter nog heel wat meer zaken naast de juridische erkenning van genderidentiteit. Ook wordt de voorzieningen in de gezondheidszorg geregeld, worden ‘normaliserende’ ingrepen op geslachtskenmerken verboden zonder toestemming van de betrokkene, en worden er regels uitgestippeld voor wat de publieke dataverzameling betreft. En tot slot zijn er heel wat maatregelen opgenomen op de domeinen van gezondheidszorg, non-discriminatie en strafrechtelijke vervolging die moeten leiden tot ondersteunende en inclusieve context voor trans en intersekse personen. Met deze vooruitstrevende wet is Malta ineens de best leerling van de EU klas.

Download de wettekst hier: GIGESC wet.