Meer gepaste begeleiding nodig voor kinderen en familieleden van transpersonen

26/01/2016

Eerste onderzoek naar de ervaringen van kinderen met een transgender ouder toont aan dat kinderen het gebrek aan gepaste begeleiding problematischer ervaren dan de transitie zelf.

Er is meer aandacht nodig voor het welzijn van kinderen met een transgender ouder. Dat blijkt uit een onderzoek van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid in opdracht van Vlaamse minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA). Het gaat om het eerste onderzoek ooit dat (minderjarige) kinderen met een transgender ouder zelf bevraagd.

Nieuw onderzoek van de Universiteit Antwerpen uitgevoerd door Myrte Dierckx onderzocht hoe kinderen waarvan één van de ouders een transitie doormaakte, dat alles beleefden en welke noden zij ervoeren. Het onderzoek toont aan dat, hoewel een transitie van een ouder een ingrijpende gebeurtenis is die vaak zorgt voor onzekerheid, verdriet en conflicten, het welzijn van kinderen niet hieronder hoeft te lijden zolang de continuïteit in de relatie tussen ouder en kind en het familiaal leven worden gewaarborgd. Open en eerlijke communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Het informeren en betrekken van (ex-)partners, familieleden, vriendjes en de schoolomgeving bij het transitieproces heeft vaak positieve effecten op het hele gezin. Zij kunnen een bron van steun en informatie zijn voor kinderen. Kinderen wensen hierbij zelf inspraak te krijgen in hoe en wanneer ze de gendertransitie van hun ouder bekend maken aan leeftijdsgenoten. Tenslotte is het van belang dat het verleden dat het kind en de ouder delen, wordt erkend en dat dit verleden ook in de toekomst een plaats blijft hebben.

Dierckx concludeert bijgevolg dat een gendertransitie van een ouder nooit op zich geproblematiseerd hoeft te worden, maar wel hoe de personen in kwestie en de omgeving hiermee omgaan. En net daar wringt het schoentje. Waar de professionele transgender zorg in Vlaanderen als kwalitatief wordt ervaren, blijft die zorg vaak enkel gericht op de medische zorg en in veel mindere mate op het psychosociale welzijn van de transgender persoon en zijn of haar familiale en sociale omgeving. Zelfhulp biedt in zekere mate een antwoord op het gebrek aan contextuele hulpverlening: zelfhulpinitiatieven voor transgender personen bieden emotionele en psychologische ondersteuning, maar missen vaak een zekere professionaliteit, brede expertise en continuïteit. Zelfhulp voor familieleden is er amper.

De onderzoekster voegt eraan toe dat het opportuun is dat niet-transgender professionelen (huisdokters, psychosociale medewerkers, leerkrachten…) minimale kennis en vaardigheden zouden moeten hebben om kinderen en familieleden van transgender personen te informeren en mogelijks door te verwijzen. Zij verwijst hierbij naar de rol van het recent opgerichte Transgender Infopunt, gesubsidieerd door de minister van Gelijke Kansen. “De bevindingen van de onderzoekster zijn heel waardevol en zal ik dan ook meenemen in de verdere uitrol van mijn horizontaal Gelijke Kansenbeleid. Zelf neem ik al een initiatief waarbij ik de brede eerstelijnszorg – onder meer huisartsen – nog verder informeer”, aldus minister Homans. Minister Vandeurzen heeft intussen besloten om een project te subsidiëren waarbij het Transgender Infopunt de mogelijkheid creëert om extra in te zetten op partneropvang.

Over het onderzoek
Het onderzoeksproject “Gezinnen in transitie” van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid onderzocht de familiale context waarin een transitie plaatsvindt en had in het bijzonder aandacht voor de ervaringen van kinderen in zulke situatie. Voor de allereerste keer werden minderjarige kinderen met een transgender ouder geïnterviewd. In het kwalitatieve onderzoek werden veertien kinderen, zeven transgender ouders en acht cisgender-ouders (de andere ouder die niet transgender is) uit negen verschillende familiesituaties geïnterviewd.

Bron: Steunpunt Gelijkekansenbeleid