Nieuwe transwet gepubliceerd in Staatsblad

10/07/2017

Vandaag, 10 juli, werd de nieuwe transwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet kreeg de lange naam “Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft”.

Voor wie?

  • De wet staat open voor elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg of in de bevolkingsregisters ingeschreven vreemdeling die de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenstemt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit.
  • Voornaamswijzigingen kunnen aangevraagd worden door meerderjarigen alsook door de niet-ontvoogde minderjarige vanaf de leeftijd van 12 jaar (met bijstand van zijn ouders of zijn wettelijke vertegenwoordiger).
  • Heb je al een procedure lopende, dan kan je opnieuw aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand volgende de nieuwe regeling. Dit is ook mogelijk indien je een weigering had gekregen van de ambtenaar van de burgerlijke stand of indien deze een gerechtelijke procedure was gestart tegen deze weigering bij de bevoegde rechtbank, dan wel indien er verhaal werd ingesteld tegen de geslachtsaanpassing door een derde.

Waar?

De aangifte dient te gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de aanvrager is ingeschreven in de bevolkingsregisters (= waar je bent gedomicilieerd).

Vanaf wanneer?

De wet treedt in werking op een datum te bepalen door de Koning en ten laatste op de eerste dag van de zesde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (Art. 15). Tenzij eerdere communicatie betekent dit dus dat de wet van kracht zal zijn vanaf 1 januari 2018.

De pagina’s van de voornaams– en geslachtswijziging worden aangepast