Hoe?

Het is in principe slechts éénmaal mogelijk om de voornaam met deze procedure te veranderen. Indien je later je voornaam opnieuw zou willen laten veranderen, moet dit via de familierechtbank gebeuren.

STAP 1: JE AANVRAAG OPSTELLEN EN INSTUREN

Het verzoek voor een voornaamswijziging moet je aanvragen per brief (per gewone of aangetekende brief). Als de aanvraag betrekking heeft op een minderjarige (jonger dan 18 jaar), moet de aanvraag ondertekend zijn door de aanvrager zelf en zijn of haar beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Je kan de voorbeeldbrief gebruiken die je in de rechter zijbalk vindt. Je moet duidelijk vermelden welke aanpassing(en) van de voorna(a)m(en) je wenst en wat er dient te gebeuren met de andere voornamen (behouden of niet, in welke volgorde?).

De volgende documenten zijn vereist bij de aanvraag:

  1. een letterlijk afschrift van de geboorteakte (en geen uittreksel)
  2. een recent bewijs van woonst
  3. een bewijs van de Belgische nationaliteit (of een bewijs van het CGVS dat bevestigt dat de persoon erkend vluchteling of apatride is)
  4. een uittreksel uit het strafregister (model 1)
  5. een verklaring op eer (DOCX, 15.79 KB) van de persoon zelf die attesteert dat de persoon de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn of haar akte van geboorte niet overeenkomt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit. De gekozen voorna(a)m(en) moet(en) in overeenstemming zijn met deze overtuiging. (Het kan ook gaan om een neutrale voornaam.)

Attest 1 kan bekomen worden op de dienst burgelijke stand van je geboorteplaats. Je kan dit ook via mail opvragen, indien je veraf van je geboorteplaats woont. De attesten 2 t.e.m. 4 zijn te bekomen op de dienst burgerlijke stand van je woonplaats. 

Opmerking: een verklaring van de psychiater en van de endocrinoloog zijn dus niet langer nodig!

Het verzoek moet tevens de volledige coördinaten van de verzoeker bevatten (adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres). Opgelet: Elke adreswijziging tijdens de procedure moet worden gemeld aan de dienst Naamsveranderingen. Tevens moet een nieuw bewijs van verblijfplaats worden toegestuurd of ingediend.

Waar dien je dit in?

De aanvraag en attesten moeten opgestuurd worden naar:

FOD Justitie – dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Na het insturen van deze aanvraag, kijkt de dienst Naamsveranderingen het dossier na en neemt contact met je op indien er stukken ontbreken. Indien het dossier volledig is, stuurt de dienst zijn advies en het dossier naar de minister van Justitie ter ondertekening.

Inlichtingen: FOD Justitie – dienst Naamsveranderingen:
Tel.: 02 542 66 75 (ma-do van 14-17u en vrijdag van 9-12u)
Fax: 02 542 70 23
Mail: naamsverandering@just.fgov.be

STAP 2: DE MINISTER HEEFT JE AANVRAAG GOEDGEKEURD

Zodra de minister je aanvraag heeft ondertekend, word je daarvan per brief op de hoogte gesteld. Het Ministerieel Besluit waarin de voornaamswijziging wordt toegestaan wordt je dus opgestuurd. De dienst Naamsveranderingen stuurt het ministerieel besluit ook aan de FOD Financiën. Het registratiekantoor van je woonplaats zal je vervolgens een uitnodiging tot betaling van 49 euro opsturen. Je moet deze “vergunning tegen betaling” laten registreren op dit registratiekantoor.
Voor 2015 was de gemiddelde duur (vanaf het opsturen van het ministerieel besluit aan de FOD Financiën tot de uitnodiging van het voor de persoon bevoegde registratiekantoor aan de persoon) ongeveer 5 weken. Sinds begin 2015 is de FOD Financiën, dienst Registratie, grondig gewijzigd. Hierdoor kan het langer duren voor je een schrijven ontvangt van het ‘registratiekantoor’.

STAP 3: HET INSCHRIJVEN IN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Na registratie en betaling moet je binnen de 60 dagen de vergunning naar de bevoegde gemeente verzenden of haar bezorgen zodat zij kan worden overgeschreven. De begeleidende brief bij het Ministrieel besluit geeft een oplijsting van de volgorde van de bevoegde gemeentes in jouw geval. Ben je in België geboren, dan is dit in eerste instantie de gemeente van je geboorteplaats. De voornaamsverandering wordt van kracht na die overschrijving.

De laatste stap is het aanvragen van je nieuwe identiteitskaart bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar je momenteel ingeschreven bent. Vergeet geen nieuwe pasfoto mee te nemen. De aflevertermijn voor een nieuwe pas bedraagt ongeveer 2 weken. Meer info over het bekomen van een nieuwe ID-kaart is hier te vinden.

MINDERJARIG?

Vanaf 12 jaar kan een jongere een voornaamswijziging aanvragen mits toestemming van en in bijzijn van de beide ouders. Een minderjarige (jonger dan 18 jaar en niet ontvoogd) moet worden bijgestaan door de ouders of door de wettelijke vertegenwoordiger wanneer die het verzoek indient. Indien deze personen weigeren om de jongere bij te staan, kan de minderjarige de familierechtbank vragen hen te machtigen om dit verzoek in te dienen met bijstand van een voogd ad hoc. In dit geval krijgt de jongere een advocaat toegewezen door de rechter. Als minderjarige is het mogelijk om voor je 18e verjaardag je voornaam een tweede keer te wijzigen indien je niet overgaat tot een (juridische) geslachtswijziging.