klachten

Voor klachten op basis van geslachtsverandering, genderidentiteit of genderexpressie kan je terecht bij het federale Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) of bij de Vlaamse ombudsdienst. Deze hebben elk hun eigen bevoegdheden, maar ze zullen je zonder probleem helpen om bij de juiste instantie terecht te komen. Misdrijven meld je tevens bij de politie (noodnummer 101). Pesterijen op het werk meld je in eerste instantie bij de preventieadviseur. Contacteer ons gerust voor meer informatie!

Het federale Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Het Transgender Infopunt is door het Instituut erkend als een eerstelijns meldpunt over discriminatie op grond van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie zoals bepaald in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. Wij kunnen jouw vragen, omtrent advies of informatie over de toepassing van de wet bij individuele gevallen, aan het Instituut voorleggen, of voor jou – mits jouw toestemming – jouw klacht overmaken. Dit geldt voor alle feiten die ressorteren onder de burgerrechtelijke bepalingen van de wet als deze die ressorteren onder de strafrechtelijke bepalingen. Contacteer ons gerust voor meer informatie 0800 96 316.

Je kan ook zelf klacht neerleggen bij het Instituut via het invullen van het meldingsformulier op de website.

Indien je graag meer informatie wenst vooraleer een klacht in te dienen, dan kan je altijd vrijblijvend contact opnemen via het groene nummer 0800/12 800 (kies nummer 1 in het menu).

Vlaamse ombudsdienst

Al wie een klacht heeft over discriminatie op grond van geslacht, genderidentiteit of -expressie in de verschillende Vlaamse bevoegdheidsdomeinen kan bij de Vlaamse ombudsdienst terecht. Je kan de Vlaamse Ombudsdienst bereiken:

 • bellen op het gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur)
 • mailen: klachten@vlaamseombudsdienst.be
 • faxen: 02 552 48 00
 • of het on-line klachtenformulier gebruiken.
 • U kunt tevens uw klacht met de post opsturen naar:
  Vlaamse Ombudsdienst
  Leuvenseweg 86
  1000 Brussel
 • U kunt ook vragen om een persoonlijke afspraak in uw provinciehoofdplaats

Politie

Ben je als transgender persoon slachtoffer van een misdrijf, bijvoorbeeld geweld of lichamelijke bedreiging, dan kan je best zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie.

In het geval van de opmaak van een proces verbaal laat je expliciet opnemen dat het hier gaat om een situatie van een misdrijf ingegeven door transfobie, en niet van homofobie. Het is namelijk zo dat er op dit moment geen rondzendbrieven zijn vanwege het ministerie van Justitie aan de bevoegde politiediensten waarbij, in het kader van discriminatie er een “nomenclatuur” bestaat die het gegeven van transfobie regelt. Dit is wel gepland in de toekomst, zodra de genderwet is aangepast en ook genderidentiteit en genderexpressie expliciet als gronden zijn opgenomen. Geslachtsverandering is wél reeds een beschermde grond. Transfobie is een verzwarende omstandigheid. Dit betekent concreet dat het dossier naar een hiervoor speciaal aangesteld magistraat gaat, en er met dit verzwarende motief rekening gehouden wordt in het bepalen van de strafmaat.

Het is belangrijk dat je de bevoegde politiediensten hierop attent maakt aangezien ze hier vaak geen ervaring mee hebben. Je kan altijd de brochure “transfoob geweld en discriminatie van transgenders” aan hen overhandigen.

De politie kan niet alleen meer informatie geven, ze bieden ook praktische hulp of kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. Sommige zaken zijn immers erg ingrijpend. De politiezone heeft een speciale dienst, het zorgteam. Deze politiemensen staan je bij tijdens moeilijke periodes. Daarnaast zijn er nog andere organisaties die hulp verlenen. De politie kan je doorverwijzen of je kan zelf contact opnemen.

Als je aangifte doet, verzoek je strafvervolging. Dit betekent dat je wil dat de dader gestraft wordt. Doe je een melding, dan stel je de politie op de hoogte van de situatie. Ze zijn alle twee nuttig: zo kan een politiedienst door meldingen meer zicht krijgen op wat er speelt in een bepaalde politiezone. Om dezelfde reden is het belangrijk om tevens melding te doen bij een lokaal meldpunt of bij het IGVM. Deze meldingen hebben een belangrijke signaalfunctie naar de overheid!

Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG)

Sinds november 2017 kan je wanneer je slachtoffer bent geworden van seksueel geweld terecht in één van de drie Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG). Deze bevinden zich in het UZ Gent, het UMC Sint-Pieter Brussel en het UMC Luik. Deze zijn 24/7 bereikbaar. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen hier gratis alle mogelijke bijstand krijgen op één plaats. Het personeel is specifiek opgeleid om medische, forensische en psychologische hulp te bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. Indien gewenst kan hier ook meteen klacht neergelegd worden. Je kan hier zowel terecht direct nadat het seksueel geweld zich heeft voorgedaan als later, hoewel je in de meest ideale situatie zo snel mogelijk na het incident naar het ZSG komt. Hier lees je belangrijke tips voor slachtoffers van seksueel geweld.